OBCHODNÍ PODMÍNKY pro vzdělávací akce

pro online portál
www.michalJezek.cz
Michal Ježek
se sídlem: 262 42, Třebsko 82
identifikační číslo: 72160870
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Příbram

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, které jsou nedílnou součástí těchto podmínek, platných ke dnešnímu dni si, prosím, přečtěte ZDE. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil. 

PŘEDMĚT 

Níže uvedené obchodní podmínky se týkají objednávky a prodeje vzdělávacích aktivit pro osobnostní rozvoj za účelem účasti kupujícího na:

 • výcviku
 • kurzech
 • seminářích
 • přednáškách
 • on-line kurzech, výcvicích, seminářích a přednáškách
 • webinářích
 • osobních konzultacích
 • přijetí e-booků

(dále jen „vzdělávací akce“)

Kupující, který se účastní vzdělávací akce se stává účastníkem.

 VYLOUČENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU

 Vzdělávací aktivity nejsou zájezdem či dovolenou ve smyslu § 2521 a násl. občanského zákoníku a nedochází k uzavření smlouvy o zájezdu a případných možných nároků z tohoto druhu smlouvy plynoucích.

 • V případech, že je vzdělávací akce organizována vícedenní s možností ubytování (příp. i stravy), není prodávající pořadatelem / zprostředkovatelem zájezdu.
 • Prodávající zajišťuje pro pohodlí kupujícího předjednanou nabídku externích služeb (ubytování a příp. i stravování), kterou kupující nemusí využít (v tomto případě není touto nabídkou vázán).
 • Ubytovací smlouva a dohoda o způsobu stravování není předmětem vzdělávací akce a sjednává se s přímým poskytovatelem ubytování (příp. stravy), kterého prodávající pouze doporučuje.
 • V případě využití služeb třetí strany (poskytovatele ubytování a stravy), dohodl prodávající s touto stranou zvýhodněné cenové podmínky pro účastníky vzdělávací akce.
 • Kupující tyto zvýhodněné podmínky přijímá uhrazením částky za ubytování a stravu. Další nároky uplatňuje po přímém poskytovateli těchto služeb (tj. třetí straně).
 • Po prodávajícím nelze uplatňovat nároky jako je pomoc v nesnázích, újmu za narušení dovolené apod.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

 • Přihlášení se na vzdělávací akci či osobní konzultaci lze učinit e-mailem, písemně nebo pomocí tlačítka „Odeslat“ na webovém rozhraní.
 • Všechny způsoby zakládají smluvní vztah a povinnosti kupujícího uhradit dohodnutou cenu a to i v případě, že jde ze strany kupujícího o dárek pro třetí osobu. V takovémto případě není kupující zavázán osobní účastí na tomto vzdělávání.
  • Informaci, že kupující nebude sám účastníkem kurzu je povinen označit v objednávce (alespoň formou poznámky).
 • Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených na webovém rozhraní v prodejním elektronickém formuláři (a to i v případě jiné formy objednání).

 

 • Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou (která by mohla být např. vepsána do poznámky).
 • Přijetí objednávky se děje v pořadí jejich zaslání. V případě omezené nabídky mají přednost objednatelé s uhrazenou kupní cenou, rezervačním poplatkem a dále pak kupující dle času přihlášení.
 • Přihlášky se přijímají nejpozději 2 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s prodávajícím. 

PRÁVO NA ÚČAST NA KURZU 

 • Kupujícímu je rezervováno místo na kurzu až po  uhrazení identifikovatelným způsobem registračního poplatku, případně celkové ceny vzdělávacího kurzu, nebo individuálně smluvené ceny a to na účet prodávajícího.
 • Po úhradě celkové částky se kupující stává účastníkem kurzu.
  • V případě nákupu pro třetí osobu se stává účastníkem třetí osoba, pokud tato byla označena v objednávce a došlo k úhradě kupujícím.
 • Osobu účastníka kurzu nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.
 • Účastníkem kurzu se stává i kupující, který hradí on-line kurz a jeho platba bude prodávajícímu načtena opožděně. Účastníkem je taková osoba od chvíle zahájení on-line vysílání a to i v případě, že nemá přístupová hesla. Takovýto časový rozpor je k tíži kupujícího / účastníka, pokud neuhradil cenu alespoň 2 pracovní dny před zahájením. 

Technické požadavky na účast v kurzu poskytovaném elektronickou formou:

 • Účastník si je vědom a souhlasí, že pro možné využití vzdělávání poskytované formou on-line nebo jako webinář je nutné si zajistit přístup odpovídající technickým požadavkům akce (např. vhodný či aktualizovaný software). V opačném případě (nezajištění) může být omezena funkcionalita, za což nenese prodávající odpovědnost a není možné z tohoto důvodu vrátit uhrazený registrační poplatek či kupní cenu.

MOŽNÁ ZMĚNA LEKTORA, MÍSTA NEBO ČASU KONÁNÍ 

 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů. V případě těchto změn má kupující právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud tak učiní do 3 dnů od oznámení prodávajícím.

CENA  

 • Ceny jsou tvořeny podle zákona o cenách nebo smluvně.
 • Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Kupní cena je splatná neprodleně, není-li na webovém rozhraní či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet prodávajícího.
 • Kupní cena u vzdělávacích akcí s osobní účastí je rozdělena na rezervační poplatek, který je splatný neprodleně a zbytek do celkové ceny, který je splatný před zahájením vzdělávací akce.
  • K ceně samotných účastí na vzdělávací akci není účtováno balné a poštovné (doprava), pokud nebyl současně objednán dárkový certifikát s požadavkem zaslat poštou (nebo jiným přepravcem).
  • U vybraných vzdělávacích akcí může být součástí dodávky nosič dalších informací (CD, DVD, flash disk, kniha apod.). V tomto případě je kupující povinen společně s cenou uhradit i náklady na balené a poštovné. Výše této částky je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
  • Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Ceny jsou uvedeny u příslušné vzdělávací akce, a to včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, stane-li se prodávající plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
 • Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou. 

Náklady vzniklé kupujícímu

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám. Prodávající o tyto náklady nesnižuje cenu.

Způsob úhrady

 • Rezervační poplatek a cenu podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000697580/2010, vedený u společnosti FIO Bank (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • POZOR osobně při zahájení akce nelze platit bezhotovostně platební kartou!!!
 • Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem (při objednávce) nebo pod telefonním číslem, které kupující uvedl v objednávce / přihlášce na vzdělávací akci.
 • Prodávající vystaví účetní doklad, která slouží jako doklad o zaplacení a o uzavřené kupní smlouvě.
 • Účastníkovi, který neuhradí kupní cenu nejméně 2 pracovní dny před začátkem vzdělávací akce s osobní účastí, nebo on-line vzdělávací akce, nemusí být včas umožněn přístup do webového rozhraní či aplikace nebo umožněn vstup do prostor konání akce.
  • Za tuto prodlevu nese odpovědnost účastník. Nejde o důvod, pro který lze odstoupit od smlouvy. 

Prodlení s úhradou

 • V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny vzdělávací akce.

PODMÍNKY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE

 • U některých vzdělávacích akcí umožňuje prodávající nákup na splátky. Tuto variantu si volí kupující.
 • Prodej na splátky může být prodávajícím umožněn i po dohodě s kupujícím.
 • Kupující při sjednání splátkového kalendáře přistupuje na podmínky uveřejněné na webovém rozhraní:
  • rozsah a počet splátek
  • výše splátek
 • Kupující může kdykoliv bez sankce doplatit nesplacenou část.
 • V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty kupující souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupené vzdělávací akce.
 • V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího. 

Prodleva ve splácení

 • Prodlevou v úhradě sjednaných splátek (byť i jeden den) se nárok na kupní cenu stává okamžitě splatným v plném rozsahu.
 • Prodleva ve splácení má vliv na přístup na vzdělávací akci.
 • Prodlení kupujícího s úhradou byť i jen dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
 • Odstoupení od smlouvy z těchto důvodů nezakládá nárok na navrácení již splacené části kupní ceny (příp. na uplatnění storno podmínek), nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • Odstoupením od smlouvy nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit zbylou kupní cenu, zvláště pokud již došlo k účasti na vzdělávací akci (a to i v případě, že neproběhla účast po celou dobu konání této akce).
 • V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny vzdělávací akce. 

Přístup na vzdělávací akci

 • Přístup na vzdělávací akci před úplným zaplacením kupní ceny má  kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře (hradí dílčí  splátky řádně a včas).
  • V tomto případě má kupující práva a povinnosti jako účastník.
 • Prodávající má právo pozastavit (vyloučit) kupujícího / účastníka, který je v prodlení s úhradou sjednaných splátek (již prvním dnem po splatnosti).
 • Takto promeškaná účast se nenahrazuje, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak.
 • Přístup či účast budou obnoveny ode dne a za předpokladu, že předmětná vzdělávací akce stále trvá a kupující uhradí celou zbývající zesplatněnou výši kupní ceny, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. 

VZDĚLÁVACÍ AKCE ZAHRNUJÍ V ZÁKLADNÍ CENĚ

 • Výuku dle osnov prodávajícího / lektora při osobní účasti.
 • Materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce na webovém rozhraní) nebo jde o e-book či on-line kurz nebo webinář.
 • V případě webinářů je poskytován přístup do interní sekce webového rozhraní na dobu 12ti měsíců ode dne úhrady, případně podle dohody.
 • V případě on-line akce je přístup do interní sekce webového rozhraní na dobu konání akce nejpozději od chvíle načtení úhrady (s výjimkou neprovedené úhrady do dvou dnů před počátkem této akce), případně podle dohody.
 • Provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce.
 • Vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování na webovém rozhraní).
 • Osobní přítomnost a individuální přístup v případě osobní konzultace.

V ceně nemusí být zahrnuto ubytování a stravné:

 • Ubytování a strava (pokud je uvedeno v podmínkách pobytového semináře, jde pouze o možnost využití zprostředkovaného kontaktu na poskytovatele ubytování a stravování a předjednanou zvýhodněnou cenu pro účastníky kurzu).
 • Telefonické a e-mailové konzultace s lektorem (lektor může reagovat, ale není k těmto reakcím zavázán).

DODACÍ PODMÍNKY

 • U on-line vzdělávání a webinářů se dodáním rozumí zpravidla zaslání přístupových údajů / kódů, případně zasláním odkazu URL adresy prodejcem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím na webovém rozhraní / v objednávce.
 • Tyto přístupové údaje se poskytují kupujícímu / účastníkovi až po úplném zaplacení kupní ceny nebo po řádném uhrazení první splátky a to do 5 dnů, není-li dohodnuto či uvedeno jinak.
 • Při objednání e-booku je tento po uhrazení automaticky doručen na email kupujícího nejpozději do 24 hodin od úhrady.
 • Vzdělávací akce vyžadující osobní účast kupujícího / účastníka se nedodávají. Kupující / účastník se na akci dostaví dle pokynů zasílaných e-mailem uvedeným kupujícím ve webovém rozhraní nejpozději 3 dny před konáním, pokud účastník takovouto akci objednal před touto lhůtou. Při pozdním objednání nemusí být doručení pokynů zajištěno.
  • Kupující / účastník je povinen se dostavit alespoň 15 min. před zahájením vzdělávací akce. V případě pozdního dostavení se, nemusí být již vpuštěn do místa konání, pokud si tuto možnost nedohodl s prodávajícím předem.
 • V případě CD, DVD, flash disků a knih, které se dodávají k lepšímu či úspěšnému absolvování vzdělávací akce, dochází k jejich odeslání do pěti dnů od provedené plné identifikovatelné úhrady kupní ceny nebo první splátky (vč. poštovného a balného).
  • Doručení je závislé na přepravních podmínkách zvoleného přepravce (obvykle do 2-5 pracovních dnů).
  • Doručuje se na adresu uvedenou v prodejním formuláři kupujícím.
 • Účastník, který nebude mít uhrazenou celkovou cenu (nebo dohodnutou splátku), nebo neprokáže platbu příslušným dokladem bankovního ústavu, případně neuhradí příslušnou částku v hotovosti v místě konání vzdělávací akce, nebude mít možnost se vzdělávací akce účastnit.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH KÓDŮ, HESEL AJ. TŘETÍ STRANĚ

 • Kupující / účastník se zavazuje, že nebude poskytovat svůj osobní přístupový kód, heslo aj. a studijní materiály třetí straně.
 • Všechny vzdělávací akce včetně studijních materiálů jsou majetkem prodávajícího nebo lektora a jejich šíření se trestá.
 • V případě porušení výše uvedených podmínek, bude kupujícímu / účastníkovi okamžitě zamezen přístup do interního webového rozhraní a přístupu k podkladům vzdělávací akce (on-line přístupu, webináři atd.) bez nároku na vrácení jakékoli části ceny.
 • Přístup ke všem online vzdělávacím produktům je časově omezen a to na 1 rok, není-li v podmínkách uvedeno jinak Pokud by z jakéhokoliv důvodu Prodejce přerušil svou činnost a přestal provozovat své webové stránky, jejichž prostřednictvím získává kupující své přístupy k online produktům, je Prodejce nejprve povinen umožnit Klientovi stáhnout všechny produkty na disk Klienta.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Překročení kapacity vzdělávací akce

 • V případě překročení kapacity akce bude prodávajícím kupujícímu do 2 pracovních dnů nabídnut náhradní termín nebo stornování přihlášky a vrácení platby na účet objednatele / kupujícího. 

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

 • Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání/potvrzení účasti na vzdělávací akci, a to bez udání důvodu (musí dojít k doručení projevu vůle odstupujícího) při zachování dalších podmínek. POZOR na storno poplatky!!!
 • Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka rezervačního poplatku a případně další částka, dle níže uvedených storno podmínek.
  • Toto ujednání kupující respektuje vzhledem k charakteru poskytované služby, kdy je prodávající nucen předem zajistit prostory pro odpovídající počet účastníků, odpovídající webový hosting, technický servis aj.
 • Odstoupení je možné provést e-mailem, pokud není třeba navracet průvodní materiál.
 • Toto odstoupení není možné (v souladu s ustanovení § 1837 občanského zákoníku):
  • pokud již bylo započato s čerpáním vzdělávací akce (např. shlédnutím videa, účast na akci apod.).
  • u dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle tohoto ustanovení se má kupující za poučeného a v případě dodání dle dodacích podmínek se má za to, že kupující výslovně souhlasil).
  • u poskytnutých služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle tohoto ustanovení se má kupující za poučeného a v případě dodání dle dodacích podmínek se má za to, že kupující výslovně souhlasil).
  • u dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici ve Všeobecných obchodních podmínkách ZDE.
 • Je-li odstoupení spojeno / vázáno s vrácením průvodních materiálů (CD, DVD, flash disk, kniha apod.), pokud nebyl porušen obal, jsou naplněny podmínky odstoupení navíc až splněním následujících podmínek:
  • musí dojít k odeslání předmětných materiálů v rámci 14 dnů ode dne převzetí těchto materiálů
  • materiály musí být v původním nepoškozeném a neotevřeném obalu; nesmí být použité; musí být nepoškozené a čisté; musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal, vč. případného poskytnutého dárku; musí být vráceno s kompletní dokumentací.
  • Není-li možné dárek vrátit pro jeho spotřebování (on-line přístup, účast na vzdělávací akci apod.), zavazuje se kupující uhradit běžnou cenu srovnatelnou s poskytnutým dárkem (např. běžnou cenu kurzovného).

Odstoupení od smlouvy v případě individuální konzultace

 • V případě individuální konzultace může kupující odstoupit (zrušit či přesunout termín konání) minimálně 2 pracovní dny předem.
 • Při nedodržení dané podmínky kupující zaplatí storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace.
 • Při opakovaném odstupování od smlouvy může kupující omezit do budoucna uzavření takovéto smlouvy.

Opuštění vzdělávací akce:

 • Účastník může kdykoliv vzdělávací akci na vlastní zodpovědnost a bez uvedení důvodu opustit. V tomto případě není povinen odstupovat od smlouvy a nenáleží mu navrácení rezervačního poplatku ani kupní ceny.

Adresa pro doručování odstoupení od smlouvy a pro vracení materiálů:

 • adresa uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 • pro doručování dále platí ustanovení o doručování.

Vrácení peněz

 • Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupené vzdělávací akce. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.
 • Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.
 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží (šlo-li o CD, DVD apod.) či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí průvodní materiály nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal a než potvrdí případné přijetí opraveného účetního dokladu.
 • Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy materiály nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Pokud by spotřebitel a prodávající došli k opačné dohodě, hradí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího dostupného typu dopravy.
 • V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací akci či webinář, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení, zákazníkovi zamezit přístupu k těmto akcím.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 • Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že kupující / účastník porušil smlouvu nebo obchodní podmínky podstatným způsobem. Pro tyto účely se má za podstatné porušení:
  • prodlení kupujícího / účastníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti.
  • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího / účastníka.
  • účast osoby nezletilé nebo nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora.
  • neoznámení zdravotních obtíží účastníkem, pokud jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo vážně poškodit účastníka, jiného účastníka, prodávajícího nebo průběh či pověst vzdělávací akce.
  • narušování vzdělávací akce závažným způsobem (např. přehnané slovní invektivy, sexuální obtěžování, užívání nelegalizovaných drog, nadměrné požívání alkoholu apod.)
  • další porušení Povinnosti účastníka vzdělávací akce (uvedených níže).
 • Prodávající či pořádající lektor je oprávněn ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné (z důvodu narušování akce, nevhodného chování účastníka narušujícím akci méně závažným způsobem) a to kdykoli v průběhu vzdělávací akce.

STORNO POPLATKY 

Storno poplatek při vzdělávacích akcích s osobní účastí:

 • Zaplacený rezervační poplatek a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.
 • Poměrná část se vrací, pokud došlo k ukončení účastníkovi účasti z důvodu rozhodnutí prodávajícího či lektora a současně nešlo o hrubé porušení smluvních a obchodních podmínek.
 • Uhrazený rezervační poplatek na vzdělávací akci je nevratný, není-li dále stanoveno jinak.
 • Poplatek je vratný:
  • v případě plně obsazené vzdělávací akce a odmítnutí účasti účastníka prodávajícím.
  • pokud prodávající uzná účastníka nezpůsobilým k účasti (např. z důvodu věku – u kurzů pro osoby nad 18 let; pohlaví – u selektovaných kurzů apod.). Po dohodě je možné  přesunout registrační poplatek na jinou vzdělávací akci / jiný termín apod.
  • došlo-li k platnému odstoupení od smlouvy dříve než 30 dnů před konáním vzdělávací akce.
 • Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení poplatku a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • Při jakémkoliv stornování může kupující / účastník s prodávajícím dohodnout přechod práv a povinností na jiného účastníka (kupující za sebe může poslat náhradníka), ale pouze s výslovným souhlasem prodávajícího.
 • Při stornování (platném odstoupení od smlouvy) méně než 30 dnů a více než 10 dnů před zahájením vzdělávací akce, náleží prodávajícímu rezervační poplatek.
 • Při stornování (platném odstoupení od smlouvy) méně než 10 dnů (včetně) před zahájením vzdělávací akce, náleží prodávajícímu plná úhrada ceny (rezervační poplatek + doplatek ceny), tj. 100 % ceny.
 • Nesplacenou část je kupující povinen doplatit neprodleně.
 • Pokud kupující odstupuje od smlouvy pravidelně anebo není ochoten hradit storno poplatky, může mu prodávající odepřít do budoucna přístup ke vzdělávacím akcím.

Storno poplatek při vzdělávací akci poskytované formou on-line nebo webinářem:

 • Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení poplatku a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • Zaplacený rezervační poplatek a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.
 • Zaplacená kupní cena se vrací, pokud kupující platně odstoupí od smlouvy.
 • Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka rezervačního poplatku nebo 10 % kupní ceny, pokud nebyl uhrazen rezervační poplatek.

Storno poplatek při individuální konzultaci:

 • Při nezrušení konzultace dva pracovní dny předem, náleží prodávajícímu / konzultantovi od kupujícího storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace. 

Náklady spojené se zrušením vzdělávací akce:

 • Prodejce nehradí kupujícímu / účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením vzdělávacího kurzu.

REKLAMACE, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PLYNOUCÍCH Z REKLAMACE SLUŽBY, STÍŽNOSTI

Řeší reklamační řád dostupný ZDE.

 • Alternativní řešení sporů je upraveno v reklamačním řádu, který je dostupný ZDE.
 • Více informací poskytne také Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/).
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@michaljezek.cz .
 • Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, POUČENÍ ÚČASTNÍKA

ÚČASTNICKÁ DOHODA

Účast na akci, zdravotní způsobilost

 • Účast na vzdělávací akci je umožněna pouze zletilým svéprávným osobám, pokud není s prodávajícím či pořádajícím lektorem dohodnuto výslovně jinak nebo nejde o akci určenou pro tyto osoby (např. v rámci výuky na školách).
 • Účastník mladší 18 let, musí mít ke své účasti doložené písemné svolení rodičů nebo zákonných zástupců.
 • Prodávající neodpovídá za situace, kdy pomocí internetového připojení je umožněna účast osobě nezletilé či nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora. Za tuto situaci odpovídá zákonný zástupce (rodič) či opatrovník takovéto osoby.
 • Účast na vzdělávací akci je dobrovolná.
 • Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.
 • V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (např. psychiatrické, kardiovaskulární apod.), zavazuje se před zahájením vzdělávací akce, informovat prodávajícího a pořádajícího lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na vzdělávací akci takováto osoba informovala svého ošetřujícího lékaře.
  • při nedodržení se účastník vystavuje sankci odstoupení od smlouvy pro hrubé porušení.
 • Účastník se zavazuje oznámit prodávajícímu a lektorovi i léčbu, která proběhla v posledních dvou letech (např. spojená s epilepsií, selháním vnitřních orgánů, duševním postižením, depresí apod.) a to nejpozději před zahájením vzdělávací akce.
 • Účastník se zavazuje informovat prodávajícího a pořádajícího lektora, pokud se jeho zdravotní stav během vzdělávací akce zhorší nebo jinak změní negativním směrem.
 • Účastník je si vědom, že prodávající a lektor akce nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou během, nebo  po akci. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.
 • Účastník je povinen oznámit jakékoliv psychyatrické léčení i ambulantní, které proběhlo v uplynulých dvou letech a pokud se stále léčí, je možné se zúčastnit kurzu / přednášky  jedině se  souhlasem ošetřujícího lékaře.

Účast na cvičeních v průběhu vzdělávací akce:

 • Účastník je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe plně zodpovědný.
 • V průběhu vzdělávací akce jsou pokyny lektora jen návrhy a podněty, účastník má po celou dobu svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení.
 • Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu vzdělávací akce vystaven silnému fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí ne/podstoupit navrhovaná cvičení.
 • Pokud si účastník není jist svojí volbou, má právo si vyžádat konzultaci lektora. Pokud časový prostor a průběh akce tuto konzultaci neumožňuje, doporučuje se účastníkovi cvičení nepodstupovat.
 • Prodávající a lektoři upozorňují, že cvičení mohou zásadním způsobem ovlivnit Váš budoucí život.
 • Prodávající / lektor nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkovi a dalším účastníkům porušením jejich právních povinností, případně vzniklé jejich deliktním jednáním.
 • Prodávající / lektor nestanovuje místa obvyklá k ukládání svršků a osobních věcí. Za tyto věci si odpovídá účastník sám.
 • V případě nemoci nebo zranění, si účastník hradí veškeré finanční výlohy nutné k jeho ošetření sám.

Informační charakter vzdělávacích akcí

 • Vzdělávací akce dávají pouze obecný návod a doporučení určené k individuální aplikaci.
 • Ve své obecné rovině nemůže hromadná vzdělávací akce nahradit individuální konzultace (např. lékařské vyšetření, sezení s odborníkem a individuální přístup lektora apod.).
 • Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí, aby na vzdělávacích akcích předávané informace byly aktuální, a aby byly získávány ze spolehlivých zdrojů.
 • Prodávající prohlašuje, že přestože vždy přihlíží k vysoké obsahové kvalitě, že odborné názory, informace a rady prezentované lektory a dalšími osobami vykonávajícími vzdělávání, vyjadřují osobní stanovisko lektora a nemusí odrážet názory, informace a rady, které poskytuje prodávající. Jde výlučně o názory, informace a rady těchto konkrétních osob a prodávající za ně nenese jakoukoli odpovědnost, nezaručuje jejich absolutní odbornou správnost a úplnost, nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konkrétní způsob využití informací.
 • Na vzdělávací akci mohou být prezentovány informace o dalších akcích či aktivitách a službách třetích osob. Tyto informace nejsou pro účastníka závazné a mají pouze informační charakter. 

Povinnosti účastníka vzdělávací akce:

 • zdržet se účasti na akci v době akutních zdravotních obtíží.
 • informovat lektora o proběhlých či přetrvávajících zdravotních obtížích v průběhu posledních dvou let.
 • zdržet se invektiv, není-li k nim výslovně vyzván lektorem.
 • zdržet se sexuálního obtěžování a jakéhokoliv ohrožujícího a nevhodného chování, které ohrožuje nebo narušuje soukromí dalších účastníků nebo lektora.
 • zdržet se požívání alkoholu, nelegalizovaných drog a omamných látek.
 • zdržet se poškozování vybavení prostoru pro konání vzdělávací akce.
 • zdržet se hodnocení a kritizování ostatních účastníku, není-li k takovému jednání vyzván lektorem nebo druhým účastníkem, jehož se jednání má týkat.
 • zdržet se obnažování, voyerství, není-li k takovému jednání výslovně vyzván lektorem.
 • zdržet se jednání narušující soukromí dalších účastníků, není-li k takovému jednání výslovně vyzván lektorem nebo druhým účastníkem, jehož se jednání má týkat.
 • zdržet se pořizování jakýchkoliv obrazových a zvukových nahrávek ze vzdělávací akce bez výslovného souhlasu lektora nebo nahrávaných / focených osob.
 • zdržet se rozšiřování informací získaných z osobních životů ostatních účastníků.
 • zdržet se rozšiřovaní jednotlivých praktik a cvičení provozovaných na akci (doporučuje se sdělovat pouze pocity, změny v životě, pojmenování překonávání vlastních hranic apod.).
 • zdržet se netolerantního chování vůči ostatním účastníkům akce, lektorům a dalšího personálu.
 • zdržet se sebepoškozování a jednání, které by negativním způsobem ovlivnilo účastníkovo zdraví a psychiku.
 • dostavit se ke vzdělávací akci s osobní účastí nejpozději 15 min. před jejím plánovaným zahájením.
 • zavazuje se nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího a jím poskytovaných služeb.

Právo na ukončení účasti účastníkovi akce ze strany prodávajícího a lektora:

 • Lektor nebo další personál či prodávající mají právo ukončit účast účastníkovi při nedodržování jeho povinností stanovených výše.
 • Lektor může po osobní konzultaci s účastníkem ukončit účast účastníkovi i z jiných důvodů (které jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo zdraví účastníka či účastníků), které je ale povinen účastníkovi náležitě vysvětlit (případně stvrdit písemně).

Účastník je vždy sám zodpovědný za své dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, toleranci, obchodní znalosti, zdravotní stav, rodinnou situaci, pocity, jednání, konání, nekonání apod.

Odpovědnost za jednání třetích osob

 • Prodávající / lektor nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při zajištění vzdělávací akce.
 • V případě vzniku škody z ubytovací smlouvy s poskytovatelem ubytování, upozorňuje prodávající na povinnost nahlásit takovouto škodu neprodleně (nejpozději do 15 dnů) poskytovateli ubytovacích služeb. 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY 

Vzdělávací akce s osobní účastí

 • Před samotným zahájením vzdělávací akce s osobní účastí je prodávající povinen provést prezenci účastníků. Prezence proběhne vždy nejpozději půl hodiny před časovým termínem zahájením akce.
 • Prostory pro konání akce se uzavírají v čase zahájení vzdělávací akce. V případě pozdního příchodu nemusí být umožněn vstup. Pokud je vstup umožněn, účastník se zavazuje chovat tiše a ohleduplně k dalším účastníkům akce, tak aby nenarušil její průběh.
 • Účastník má kromě účetního dokladu právo na obdržení Osvědčení o absolvování (resp. Potvrzení o účasti), za předpokladu, že osobně podepsal prezenční listinu, absolvoval celou vzdělávací akci a uhradil jednorázový poplatek 100 Kč za tisk a zpracování. Osvědčení se vyhotovuje v českém nebo v anglickém jazyce. Požaduje-li účastník provedení v obou jazycích, činí poplatek 200 Kč (za obě dvě Osvědčení).
 • Čas ukončení akce je uveden orientačně. 

Vzdělávací akce s živým vysíláním nebo audio video záznamem.

 • Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní kliknutím „Objednat“ a to nejpozději 2 dny před začátkem akce.
 • Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě. Není-li včas reagováno na e-mail kupujícího, má se za to, že prodávající takovouto objednávku neakceptuje (neposkytne přihlašovací údaje).
 • Účastníku, který neuhradí kupní cenu nejméně 2 pracovní dny před začátkem vzdělávací akce, nemusí být umožněn přístup.
 • Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

Vzdělávací akce poskytovaná prostřednictvím e-booku

 • Při objednání e-booku je tento po uhrazení automaticky doručen na email kupujícího nejpozději do 24 hodin od úhrady. 

Tyto obchodní podmínky společně se speciálními obchodními podmínkami jsou platné ode dne 10.3.2016